โรงแรม/รีสอร์ท

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ~ กระบี่

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท กระบี่  กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร ที่พัก บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community – based Tourism) และศูนย์ฝึกอบรม