ร้านอาหาร

ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี ~ กระบี่

ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี  กระบี่ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร ที่พัก บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community – based Tourism) และศูนย์ฝึกอบรม