โรงแรม/รีสอร์ท

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ~ เขาใหญ่

ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท เกิดจากการพัฒนามาจากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ของ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาชุมชนเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลพญาเย็นและ บริเวณใกล้เคียงติดแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

C&C Resort, Khao Yai was build from the development of the Sap Tai Community-Based Integrated Rural Development Center, part of the Population and Community Development Association, which has been established since 1985, with an aims to improve the quality of life and develop communities to conserves natural resources and the environment in the area of ​​Phaya Yen Subdistrict and nearby, near the Khao Yai National Park