ร้านอาหาร

ร้านอาหารซีแอนด์ซี ~ เชียงราย

Our restaurant was conceptualized in part to promote better understanding and acceptance of family planning and to generate income to support various development activities of the Population and Community Development Association (PDA)

ร้านอาหารของเรามีแนวคิดในการส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในเรื่องการวางแผนครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีจุดประสงค์ในการสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)